The House of Pagona

Architect: Nikos Smyrlis
2017