XS OfficeArchitect: Petros Babasikas
View Photos: Maria Paneta
2011